Az Új Széchenyi Terv, Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében kiírt „Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására” című felhívás keretében a Földmérési és Távérzékelési Intézet (jogutód Lechner Nonprofit Kft.) a projekt megvalósítására elnyert 102 033 200 forintos támogatást, amelynek köszönhetően a létrejött informatikai megoldások eleget tesznek az új jogszabályok által támasztott elvárásoknak, emellett az intézmény belső munkafolyamatai áttekinthetőbbé és tervezhetőbbé váltak. A projekt sikeres megvalósítása következtében lerövidült a belső ügyintézési folyamatok átlagos időtartama és a vezetőknek lehetősége nyílik az elektronikus, gyors és hatékony tervezésre, megvalósításra.


Az intézetben a pályázat benyújtásakor nem alkalmaztak a közfeladatot ellátó szervek számára kötelezően előírt elektronikus iratkezelési rendszert. A belső ügyintézési folyamatok számítógépes támogatása alacsony szintű, az ügyvitel túlnyomórészt papíralapú volt. Ezeken felül megoldatlan volt a vezetői információ-szolgáltatás elektronikus támogatása is.

A projekt célja az új jogi környezet által támasztott elvárásoknak való megfelelés, az ügyintézés hatékonyságának javítása, a vezetői döntések támogatása, valamint a munkaidő tervezése, nyilvántartása. A bevezetett korszerű informatikai megoldások segítségével lehetővé vált a gördülékenyebb és hatékonyabb ügyintézés, látványosan javult az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások gyorsasága. A projekt eredményképpen létrejött a részben vagy teljesen papírmentes elektronikus ügyintézés.
Az elektronikus ügykezelő és dokumentumkezelő alkalmazás és vezetői információs rendszer, az elektronikus aláírás szolgáltatás, és a komplex munkaidő nyilvántartó rendszerek, mind korszerű informatikai megoldások, a fenti célok elérésének alapvető eszközei.

 

A projekt által érintett ügycsoport, illetve feladat/ szolgáltatás kereteit meghatározó jogszabályok listájának felsorolása:

 • 2013. évi LXXXI. törvény   egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról
 • 2013. évi LXXXIV. törvény  egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról
 • 2011. évi CLXXIV. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról;
 • 2011. évi CXII. törvény  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról   (Adatvédelmi törvény)
 • 2010. évi LIX. törvény az egyes elektronikus eljárások módosításáról
 • 2008. évi XXV. törvény az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeleteinek módosításáról;
 • 83/2012. (IV.21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról;
 • 84/2012. (IV.21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről;
 • 85/2012. (IV.21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályiról;
 • 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól
 • 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről
 • 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól
 • 27/2014 (IV. 18.) KIM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről
 • 64/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 24/2006 (IV.26) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről
 • 241/2009. (X. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről
 • 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról