Általános tájékoztató

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 25/A. § (1) bekezdése szerint földmérési jelet csak a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által nyilvántartásba vett földmérő pótolhatja vagy helyezheti át.

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 27. § (1) szerint „A Kormány a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladat- és hatáskörének gyakorlására, továbbá a 27. § (2) bekezdésében és a 38. §-ban meghatározott hatósági hatáskörök gyakorlására a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.

Az Fttv. részletesen szabályozza a minősített munkavégzők nyilvántartásába kerülés feltételeit.

Az Fttv. 38. § (2) bekezdés n) pontja értelmében a térképészetért felelős miniszter rendeletben határozza meg az alapponthálózati pontok áthelyezésének és pótlásának műszaki feltételeit, az alapponthálózati pontok áthelyezésére és pótlására jogosultak nyilvántartásba vételének és a nyilvántartásból való törlésének részletes szabályait.

A rendelet megjelenéséig a Budapest Főváros Kormányhivatala által 2018. október 30-án kiadott Munkautasítás szabályozza a minősített munkavégzők nyilvántartásába vételének feltételeit és menetét. A Munkautasítást jogutódként a Lechner Nonprofit Kft. is alkalmazza.

A minősített munkavégzők nyilvántartása és a Beszállítói lista

A minősített munkavégzők nyilvántartása az Fttv. vonatkozó rendelkezésének megfelelően személyhez és nem vállalkozáshoz kötődik. A nyilvántartott munkavégző megnevezhet egy vállalkozást, ami a nyilvántartásban az adatai között is megjelenik.

A kérelemben megadott adatok a minősített munkavégzők nyilvántartásának adatbázisába kerülnek, amely nem nyilvános.

Az adatbázis csökkentett adattartalmaBeszállítói listában jelenik meg, ami a honlapon elérhető nyilvános jegyzék. A Beszállítói lista az adatbázis azon adatait tartalmazza, amihez a nyilvántartott személy hozzájárult és kérelmezett.

A minősített munkavégzők nyilvántartásának részletezése

  1. KÉRELEM

   A minősített munkavégzők nyilvántartásába történő felvétel a nyilvántartásban szerepelni kívánó személy kérelmére, a Munkautasítás 4. számú mellékletének „KÉRELEM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ”’ kitöltésével és aláírásával, a szükséges mellékletek csatolásával és az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolásával kezdeményezhető.

   A kérelemben háromféle munkavégzési terület jelölhető meg (egyszerre akár több munkavégzési terület is, ha ezek mindegyikére rendelkezik a Kérelmező elegendő referenciával):

   1. Az Egységes Országos Vízszintes Alapponthálózat (EOVA) I-IV. rendű, és az Országos GPS Hálózat (OGPSH) pontjaival kapcsolatos munkavégzés;
   2. Az Egységes Országos Magassági Alapponthálózat (EOMA) I-III. rendű-, a Bendefy-féle magassági hálózat I-III. rendű- és az Integrált Geodéziai Alapponthálózat (INGA) pontjaival kapcsolatos munkavégzés;
   3. Az államhatár vonalának határpontjaival és határjeleivel kapcsolatos munkavégzés.

   A kérelemben meg kell adni a Kérelmező természetes személyazonosító és egyéb adatait. A Kérelmező megadhatja (nem kötelező) egy adott vállalkozás adatait is, ahol a munkát végzi.

   A kérelemben nyilatkozni kell a kérelmezett munkaterület feladatainak elvégzéséhez szükséges, geodéziai pontmeghatározásra alkalmas műszerrel való rendelkezésről.

   A kérelemhez mellékelni kell

   • a nyilvántartásba vétel igazgatási szolgáltatási díj (12.000.- Ft) befizetésének igazolását (a Lechner Tudásközpont  Nonprofit 
    Korlátolt Felelősségű Társaság 10032000-00332921-00000062 számlaszámára történő átutalás esetén, a közlemény rovatban kérjük feltüntetni az "Alaph. besz." megjegyzést.
    );
   • a referencia munkák listáját.

   A kérelemben a kérelmezett munkavégzési területnek megfelelő referencia munkákat meg kell adni. A referencia munkáknak a következő feltételeket kell kielégíteni:

   1. Kérelmezőnek a kérelem benyújtásától számított 5 éves visszamenőleges időtartam alatt készített olyan munkákat kell megnevezni, amelyeket állami átvételi eljárásban átvettek, illetve nyilvántartásba vettek és a munkarészeken az aláírása fellelhető.
   2. Az EOVA munkák nyilvántartásába történő felvételhez minimum 10 db új alappontot létrehozó munkát kell referenciaként megnevezni. Egy új alappontot létrehozó munka két olyan helyreállítással helyettesíthető, ahol a munka megkezdésekor csak a földalatti pontjel, illetve az őrpontok álltak rendelkezésre.
   3. Az EOMA munkák nyilvántartásába történő felvételhez minimum 10 db új alappontot létrehozó munkát kell referenciaként megnevezni.
   4. Az államhatár munkák nyilvántartásába történő felvételhez 10 db államhatárjel pótlásával, illetve áthelyezésével kapcsolatos munkát kell referenciaként megnevezni. Egy államhatárjel létesítése két olyan helyreállítással helyettesíthető, ahol a munka megkezdésekor csak a földalatti pontjel állt rendelkezésre. Az államhatár munkákkal kapcsolatos nyilvántartásba vételhez az EOVA munkáknál részletezett referencia munkák is megnevezhetők.

   A kérelemben hozzá kell járulni a Beszállítói listában való szerepléshez a következő adatok mindegyikének, vagy azokból tetszés szerint kiválasztottak feltüntetésével:

   • A Kérelmező neve
   • Földmérő igazolvány száma
   • A szakirányú iskolai végzettség megnevezése
   • A vállalkozás megnevezése
   • A vállalkozás telephelyének címe
   • A vállalkozás székhelyének címe

   A kérelemben lehetőség van a fenti adatokon kívül, a következő személyes adatok Beszállítói listában való feltüntetését is kérni:

   • saját telefonszám
   • saját email cím

   2. DÖNTÉS

    A Lechner Nonprofit Kft. határozattal dönt a Kérelmező nyilvántartásba vételi kérelmét illetően.

    Amennyiben a kérelem hiányos, abban az esetben a Lechner Nonprofit Kft. végzésében 30 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a Kérelmezőt.

    A nyilvántartásba felvett személy a határozattal egy időben bekerül a nyilvántartás adatbázisába és megjelenik a nyilvánosan elérhető Beszállítói listában.

    A nyilvántartásba való felvételről, vagy a felvétel elutasításáról szóló határozat megküldésre kerül a kérelemben megjelölt vállalkozás részére is.


    3. ADATMÓDOSÍTÁS

     A nyilvántartott munkavégző, az adataiban bekövetkezett változásokat, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a Lechner Nonprofit Kft. részére.

     Az adatváltozás átvezetésének kérelmét a nyilvántartott munkavégző az „Adatváltozást bejelentő lap” kitöltésével kezdeményezheti, amit a Lechner Nonprofit Kft. részére elektronikusan, személyesen vagy postai úton nyújthat be.

     A Lechner Nonprofit Kft. az adatokban bekövetkezett változást 8 napon belül átvezeti az adatbázisban, melyről a Kérelmezőt az általa megadott elérhetőségek egyikén tájékoztatja.
      

     4. TÖRLÉS ÉS A BESZÁLLÍTÓI LISTÁBA VALÓ ÚJBÓLI FELVÉTEL

      A nyilvántartott munkavégző az adatbázisban „törölt” státuszba kell helyezni és a honlapon megjelenő Beszállítói listából ki kell venni:

      • a nyilvántartott munkavégző kérelmére,
      • a nyilvántartott munkavégző halála esetén,
      • ha olyan munkát végzett, amelynek nyilvántartásba vételét az állami átvételi eljárás határozattal elutasította.

      A nyilvántartásban „törölt” státuszba került munkavégző a törlés megszüntetését és a Beszállítói listában való újbóli megjelenését, az újból benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmével kezdeményezheti. Az újbóli felvételi kérelemben csak a törölt státuszba helyezésének dátumát követő időben végzett munkák nevezhetők meg.


       5. KAPCSOLATTARTÓ

        Sebők Tamás, Alaphálózati és Államhatárügyi Osztály

        Telefon: +36 70 491 9024

        E-mail: tamas.sebok@lechnerkozpont.hu

        A kérelmeket, igénylőlapokat, okiratokat a Lechner Tudásközpont felé az alábbi módokon lehet benyújtani:

        • az e-papír szolgáltatáson keresztül (először címzettként a Lechner Tudásközpontot kell megjelölni, majd a témacsoportban és az ügytípusnál a megfelelő ügyet kell kiválasztani),
        • postai úton a 1114 Budapest, Pf.: 566. címre,
        • személyesen a XIV. kerület Bosnyák tér 5. vagy a XI. kerület Budafoki út 59. (E/3 épület) szám alatt található ügyfélszolgálaton munkanapokon 8:30 és 12:30 között.