A Lechner Tudásközpont az Országos Területrendezési Terv (OTrT) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervének kidolgozását jogszabályban (218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet) elrendelt feladatként végzi a Miniszterelnökség megbízásából. A három tervről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény felhatalmazó rendelkezésében rögzített feladatok szakmai hátterének biztosítása, valamint az országos terv alsóbb szintű (megyei, települési) tervekben való érvényesülésének támogatása is munkáink közé tartozik. Így részt veszünk többek között az ország területi folyamatainak alakulását bemutató Országgyűlési Jelentés elkészítésében, valamint a három terv térképi állományainak gondozásában.

Szintén miniszterelnökségi háttérintézeti feladatunk a 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet által az LTK-hoz delegált Balaton vízparti területeire vonatkozó tervezés is, amelynek során a tó parti sávja értékeinek megőrzése érdekében a Miniszterelnökség közcélú jogszabályi előírásai mellett részletes, telekszintű szabályozást jelenítünk meg a térképen.

A településekkel összefüggő feladataink közül az URBACT városfejlesztési tudásmegosztást segítő európai program kontaktponti feladatait látjuk el, hiszen 396/2015. (XII.12.) Korm. rendelet a LTK-t jelöli ki kapcsolattartóként. A 2002 óta működő program a fenntartható városfejlesztés érdekében a tudás és tapasztalat megosztását támogatja, a közreműködésével létrejövő európai városhálózatok tagjai közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával.

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) üzemeltetését a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet szerint szintén a Lechner Tudásközpont látja el. Az 1998 óta működő rendszer több ezer adatkörével lehetőséget biztosít a társadalom, gazdaság, épített, táji és természeti környezet állapotának, területi jellemzőinek megismerésére, változásainak figyelemmel kísérésére. Segítséget nyújt a térségi, települési szinten fejlesztési és rendezési tevékenységet végző területi, ágazati szereplők számára a tervek készítéséhez, a döntések előkészítéséhez, továbbá a változások folyamatos figyelemmel kísérésével a döntések hatásainak elemzéséhez, a monitoring tevékenység ellátásához.

Az említett háttérintézeti feladatok mellett térségi tervezési tevékenységünk több megyei területrendezési tervének elkészítését, integrált településfejlesztési stratégiák és megyei területfejlesztési dokumentumok kidolgozását is  magában foglalja, így legutóbb 2019-2020-ban Fejér, Győr-Moson-Sopron és Somogy megyék tervét készítettük a megyei önkormányzatok megbízásából.

A területrendezési tervezés mellett a térségi szakértői tevékenységünk kiterjed egyrészt nemzetközi térségi projektekben irányítására (DATOURWAY, TICAD), illetve azokban való részvételre (ESPON Atlas, ESPON Climate, IMEA) is, valamint szakértői feladatok ellátására (EEA-EIONET), másrészt hazai térségi kutatások irányítására és részvételre.

A térségi tervezéssel szorosan összefüggő feladatok – területrendezési hatósági eljáráshoz és egyéb tervezésekhez kapcsolódó hatástanulmányok, környezeti vizsgálatok, Natura 2000 hatásbecslési dokumentációk – elkészítése mellett, számos a térségi tervezést érintő speciális szakág (árvízvédelem, éghajlatváltozás, tájvédelem, vidékfejlesztés) kutatásaiban is közreműködünk. Így például tájvédelemmel kapcsolatosan a tájkarakter országos léptékű térinformatikai lehatárolását és a hazai zöldinfrastruktúra-tervezés egységes módszertani megalapozását, azonosítását célul kitűző KEHOP projektet vezetünk, illetve azokban szakértői munkát végzünk. A természet új kihívásaira reagáló módszertan kidolgozását igényelte az éghajlat-változási sérülékenység vizsgálatunk, valamint az árvízi kockázatkezelési tervezéssel kapcsolatos területi értékelésünk. Vidékfejlesztési munkáink között megtalálható volt a vidékfejlesztési programok kialakításában és monitoringjában való részvétel, helyi fejlesztési stratégiák tervezésének és végrehajtásának segítése a közösség által irányított helyi fejlesztések keretében (LEADER és városi CLLD), valamint hátrányos helyzetű térségek fejlesztési projektjeinek vidékfejlesztő szakértői támogatása (LHH, TÁMOP).

A térségi tervezést több készülő és már üzemelő webes alkalmazásunk segíti, így a már említett – és megújítás alatt lévő – TeIR mellett új szakrendszereket alakítunk ki.

Az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR)  létrehozásának alapkoncepciója a területrendezési, területfejlesztési, településrendezési, településfejlesztési tervek teljes életciklusának – a tervező kiválasztásától a tervezésen, egyeztetésen át, az elfogadott tervek elérhetőségéig – lehető legnagyobb mértékű, a térségi tervezéssel kapcsolatba kerülő minden szereplő számára elérhető webes támogatása volt.

A fejlesztés alatt lévő rendszer három – Tájékoztató, Egyeztető, Tervezői – moduljában a cél érdekében az E-TÉR egyrészt elérhetővé fogja tenni a térségi tervezéssel kapcsolatos dokumentumokat, információkat.  

Másrészt felületet biztosít a hivatalos és közösségi egyeztetésben részt vevők számára a véleményezési folyamat lefolytatására. Az E-TÉR harmadik feladata a térinformatikai és egyéb adatbázisok tervezői hozzáférésének biztosítása.

Nemzeti Fejlesztési Potenciál Térkép (NFPT) olyan webes térinformatikai alkalmazást lesz, ami az ingatlanbefektetések és beruházások ideális helyszínének kiválasztását és a fejlesztéspolitikai döntéshozatal támogatását szolgálja. A térképes adatbázis olyan megbízható téradatokat és információkat jelenít majd meg, amelyek nem csak hatékonyabbá, de egyszerűbbé is teszik a beruházásra vagy befektetésre alkalmas helyet keresését.

A Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) weboldalon a települések és egyes tájegységek építészeti értékeit és karakterét bemutató példagyűjteményeket, a Településképi Arculati Kézikönyvekről (TAK), valamint Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyvekről (ÉTAK) tájékozódhatnak az építtetők, a döntéshozók és az építészek, de itt a lakosság is megismerkedhet az ország értékeivel. A TAK rendszer későbbiekben a kézikönyvek készítéséhez, egyeztetéséhez, megjelenítéséhez is segítséget fog nyújtani, így felváltja a TAK-ok egyeztetésére jelenleg szolgáló webes felületet.

A térségi tervezést támogató webes alkalmazásaink az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosítószámú, „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” című projekt keretében készülnek.