Az európai földfelszín monitorozási tevékenységünkről, a kapcsolódó projektekről bővebben itt olvashat.

UGRÁS AZ ADATBÁZISOK LETÖLTÉSÉHEZ!

 

Copernicus Földfelszín Monitorozási Program 

A Copernicus földmegfigyelő program a Föld felszínének monitorozására létrehozott európai rendszer. Az adatgyűjtés különböző források felhasználásával történik, ami magába foglalja a földmegfigyelő műholdakat (űrszegmens) és az úgynevezett in-situ adatokat (földi szegmens). A felhasználói szegmens (services) a fenti adatok felhasználásával biztosít információt hat tematikus területen:

 • szárazföld,
 • tengerek,
 • atmoszféra,
 • klímaváltozás,
 • katasztrófa-elhárítás,
 • biztonság.


A szárazföld megfigyelése (land monitoring) 4 fő összetevőre osztható:

 • Globális komponens: A globális földfelszín szolgáltatás (Global Land Service) a földfelszín állapotáról, fejlődéséről és változásáról biztosít bio-geofizikai adatbázis sorozatokat, globális szinten, közepes és kis térbeli felbontással.
 • Páneurópai komponens: A páneurópai komponens által biztosított információk a felszínborításra és földhasználatra (LC/LU), ezek változásaira valamint különböző felszínborítási jellemzőkre vonatkoznak.
 • Lokális komponens: A lokális komponens a kiemelt figyelmet érdemlő területekre (hotspots) fókuszál, amelyek különösen érzékenyek bizonyos környezeti kihívásokra és problémákra. Ez a komponens monitorozza a nagyobb európai városokat (Urban Atlas), valamint az európai vízfolyás-hálózat mentén elterülő folyómenti területeket (Riparian Zones) és a NATURA 2000 területek részletes felszínborítását / földhasználatát.
 • Űrfelvételek és referencia adatok: Minden Copernicus szolgáltatás esetében fontos az in-situ adatokhoz való hozzáférés, mert ez biztosítja a távérzékelési adatok kalibrálását, kontrollját és eredményes felhasználását. A résztvevő országok által rendelkezésre bocsátott nagy felbontású nemzeti adatok mellett az in-situ adatok körébe soroljuk az (űr-)távérzékeléssel nyert referencia adatokat is, így a 25 méteres felbontású digitális domborzat modellt (EU-DEM), az Európai Hidrológiai Adatbázis (EU-Hydro), illetve az abból származtatott termékeket is. Ez a komponens foglalja magába jelenleg az EUROSTAT LUCAS felmérését is.


A felsorolt adatbázisok elérhetőek a Copernicus Földfelszín Monitorozási Program honlapján a közös európai területtartó vetületben (ETRS89 - LAEA). Az adatbázisok részletes technikai dokumentációja elérhető a Technical library menüpont alatt. Magyarország területére a felszínborítási adatbázisok nemzeti (EOV) vetületben a lap alján található linkeken keresztül érhetőek el.

 

Az adatbázisok részletes ismertetése

A felsorolt négy komponens közül (szem előtt tartva az adatbázisok tematikus adattartalmát és térbeli felbontását) a továbbiakban a páneurópai és lokális komponens kerül részletes bemutatásra. A felsorolt adatbázisok európai szintű hitelesítése folyamatban van.

 

Páneurópai komponens

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment Agency, EEA) által koordinált Páneurópai komponensbe űrfelvétel mozaikok, valamint felszínborítási és földhasználati információkat biztosító adatbázisok (CORINE felszínborítás, Nagyfelbontású felszínborítási rétegek) tartoznak. Mint “kapcsolódó páneurópai termék” az Európai település térkép (EUGHSL2014) szintén ebbe a körbe tartozik.

 

Űrfelvétel mozaikok

Az űrfelvétel mozaikok WMS szolgáltatásként érhetőek el. Nagy felbontású (HR: 10-30m) űrfelvételek: Sok Copernicus terméknek és szolgáltatásnak az alapját jelentik. A rendelkezésre álló, az érintett 39 EEA ország (EEA39) területét lefedő képsorozat (LANDSAT-7, SPOT-4/5, IRS, RapidEye felvételekkel) biztosította a lehetőséget a páneurópai, ortokorrigált és színkiegyenlített űrfelvétel mozaikok előállításához. A nagyfelbontású űrfelvétel mozaik idősor négy elemből áll: Image 2000, Image 2006, Image 2009 és Image 2012.

 • Nagyon nagy felbontású (VHR) űrfelvételek: A 2011. január és 2013. december között készült SPOT-5, SPOT-6 és FORMOSAT-2 felvételek felhasználásával készült mozaik 2,5 méteres térbeli felbontású fedést biztosít Európa területére.
   

 

Felszínborítás adatok

 • CORINE felszínborítás: A CORINE felszínborítás (CLC) adatbázis az 1990-es, a 2000-es, a 2006-os és a 2012-es referencia évekre vonatkozóan áll rendelkezésre. Az állapot rétegek mellett az idősor változás-adatbázisokat is tartalmaz, amely a felszínborításban és földhasználatban bekövetkezett változásokat foglalja magába. Az állapot adatbázisok legkisebb ábrázolt foltmérete (Minimum Mapping Unit, MMU) 25 ha, míg a változás adatbázisoknál ez az érték 5 ha. A 44 felszínborítási és földhasználati kategóriát tartalmazó vektoros adatbázisok nagy felbontású űrfelvételek vizuális interpretációjával készültek, nemzeti in-situ adatok és ortofotók felhasználásával. Teljes országos fedés elérhető. FONTOS: két időpont között lezajlott felszínborítás-változásokra vonatkozó adatokat mindig a változás-adatbázisokból kell számítani / kinyerni (nem az állapotrétegek közötti különbségből)!
 • Nagyfelbontású felszínborítás rétegek: A Nagyfelbontású felszínborítás rétegek (High Resolution Layers, HRL) 20 méteres raszter alapú adatállományok, amelyek különböző felszínborítási kategóriákról biztosítanak információt. Az öt HRL a következő fő felszínborítási típusokra készült el: mesterséges felszínek (beépített területek), erdős területek (lombkorona fedettség és erdőtípus), természetközeli füves területek, vizenyős területek és állandó vízfelületek. Teljes országos fedés elérhető.
  • Mesterséges felszínek: A beépített területek jellemzője, hogy az eredeti természet-közeli föld- vagy vízfelületet mesterséges felszín helyettesíti, amely sokszor nem vagy csak részben vízáteresztő. A Mesterséges felszínek réteg a mesterségesen lefedett területek térfoglalását mutatja a területegységre vonatkozó talajfedettségi aránnyal (vízzárási arány, Imperviousness Degree, IMD, 1-100%). Ez az egyetlen HRL, amely esetében idősorral rendelkezünk (2006, 2009, 2012).
  • Erdős területek: Az erdős területekre vonatkozó HRL két termékből áll: a Lombkorona fedettség / Lombsátor záródás (Tree Cover Density, TCD) és az Erdőtípus (Forest Type, FTY) adatbázisokból. A TCD adatbázis a lombkorona fedettség / lombsátor záródás mértékét mutatja területegységenként (1-100%). Az FTY adatbázis két réteget tartalmaz, amelyek esetében 0,5 ha-os legkisebb térképezett foltméret és 10%-os lomkorona fedettségi értékküszöb szerinti szűkítés került alkalmazásra. A két réteg: 1) Domináns levéltípus (lombos vagy fenyő), 2) Erdőtípus kiegészítő réteg (Forest Type Additional Support Layer, FAD), amely a mezőgazdasági művelés alatt álló és a városi területeken található fás területek elkülönítésére ad lehetőséget (a CLC és IMD2009 adatbázisok alapján).
  • Füves területek: A feldolgozás során felmerült számos probléma miatt az Állandó gyepterületek (Permanent Grassland, PNG) réteg kisebb mértékű specifikáció módosítás után (fókuszálva a természetközeli gyepterületekre) ismételt elkészítés alatt áll.
  • Vizenyős területek: A Vizenyős területek réteg (Wetland, WET) olyan területeket tartalmaz, ahol a víz elsődlegesen meghatározó élőhelyi tényező a növény és állatvilág számára, ezek tipikusan olyan területek, ahol a talajvíz szintje a felszínhez közel húzódik. A vizenyős területekre jellemző erősen dinamikus szezonális változások miatt űrfelvétel idősorok (2006, 2009, 2012) felhasználásával és összetett munkafolyamattal készült az adatbázis, párhuzamosan az Állandó vízfelületek réteggel (PWB). Bináris adatbázis (vizenyős / nem vizenyős terület).
  • Állandó vízfelületek: Az Állandó vízfelületek réteg (Permanent Water Bodies, PWB) tartalmazza a tavakat, vízfolyásokat valamint a tengerparti vízfelszíneket, úgy mint lagúnákat és folyótorkolatokat. A felszíni víz jelenléte űrfelvétel idősor (2006, 2009, 2012) felhasználásával került meghatározásra és a vízfelület / vizenyős terület elkülönítés ezen munkafolyamat során történt meg. Egy pixel 90%-ot meghaladó nyílt vízfelszíni borítás esetén lett vízfelületként osztályozva (beleértve a sekély, nyílt vízfelületet és a lebegő növényzetet). Bináris adatbázis (vízfelület / nem vízfelület).

 

Kapcsolódó páneurópai termékek

 • Európai településtérkép 2014: Az Európai településtérkép 2014 (European Settlement Map 2014, EUGHSL2014) az európai településeket tartalmazó raszter alapú térképi adatbázis, amely területegységenként (100*100 m) tartalmazza a beépítettség arányát. SPOT-5 és SPOT-6 űrfelvételek felhasználásával és GHSL (Global Human Settlement Layer) technológiával készült. A multispektrális és pankromatikus sávok feldolgozásával nyert morfológiai és a textúrális tulajdonságok közötti szisztematikus kapcsolatok feltárására gépi tanulás (machine learning) módszerek kerültek felhasználásra. 

 

Lokális komponens

A Lokális komponens az EEA által koordinált összetevő, amelynek célja specifikus és nagyobb felbontású információk biztosítása a Páneurópai komponens kiegészítéseként. A Lokális komponens különböző, kiemelt figyelmet érdemlő területekre (hotspot) fókuszál, amelyek fokozottan érzékenyek különböző környezeti kihívásokra és problémákra. Elkészítésének alapját szuper nagy felbontású (VHR) űrfelvételek (2,5 m) adják egyéb, nagy és közepes felbontású felvételekkel kiegészítve. A három lokális komponens az Urban Atlas, a Folyómenti területek (Riparian Zones) és a NATURA 2000 felszínborítás adatbázis.

 • Urban Atlas: Az Urban Atlas (UA, Városatlasz) felszínborítási és földhasználati információkat tartalmaz számos Funkcionális városi térségre (Functional Urban Areas, FUA). A térképezett nagyvárosi térségek száma a 2006-os referencia év esetében (UA2006) 305 (lakosság > 100 000), míg a 2012-es referencia évre (UA2012) 695 (lakosság > 50 000). A nomenklatúra 17 városi (MMU 0,25 ha) és 10 városon kívüli (vidéki; 2006-ra csak 3 osztály; MMU 1 ha) kategóriát tartalmaz.
 • Folyómenti területek (Riparian Zones, RZ): A Folyómenti területek azokat a területeket fedik le, amelyek átmenetet képeznek a száraz területek és az édesvízi ökoszisztémák között, valamint amelyek jellemzően sajátos hidrológiával, talaj jellemzőkkel és biotikus feltételekkel rendelkeznek, továbbá esetükben meghatározó a folyóvizek hatása. Három, egymást kiegészítő adatbázis biztosít részletes információt a folyómenti területek állapotáról és jellemzőiről az EEA tag- és együttműködő országok területére.
  • Felszínborítás és földhasználat térkép (RZ LC/LU): A felszínborítás és földhasználat osztályozási rendszere a kiválasztott folyók körüli puffer területek biodiverzitás monitorozására összpontosít. A 79 elemű nómenklatúra szerint elkészített adatbázis alapját VHR űrfelvételek adják (MMU 0,5 ha; legkisebb ábrázolt vonalas elem szélesség, MMW 10 m).
  • Folyómenti területek lehatárolása: A Folyómenti területek lehatárolása adatbázis komplex térbeli modellezéssel készült az RZ LC/LU adatbázis osztályozási rendszerének, nagyméretarányú föld megfigyelési adatoknak és további geoadat-forrásoknak, valamint levezetett indikátoroknak a felhasználásával. Az Európa nagy és közepes méretű folyóira, valamint azok nagyobb oldalágaira modellezéssel készített adatbázis három elemből áll. 1) a Potenciális folyómenti területek (Potential RZ, MMU 50 ha), amely területén nagy valószínűséggel fordulnak elő folyómenti területekre jellemző elemek; 2) Megfigyelhető folyómenti területek (Observable RZ, MMU 625 m2); valamint 3) az Aktuális folyómenti területek (Actual RZ, MMU 625 m2), amely az előző kettő kombinációja révén jött létre űrfelvételek feldolgozásának eredményeként. Ez felöleli azokat a területeket, ahol a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy a valóságban is folyómenti elemeket (úgymint természetközeli folyómenti és ártéri vegetáció, holtágak, folyópart stb.) találhatunk.
  • Zöld vonalas elemek: A Zöld vonalas elemek (Green Linear Elements, GLE) ökológiailag meghatározó, strukturális tájképi elemek, amelyek, mint a biodiverzitás diszperziós vektorai nagy jelentőségűek. A GLE tartalmazza a bokorsorokat, sövényeket és erdősávokat (hosszúság > 100 m, szélesség < 10 m) és az elkülönülő fa- és bokorcsoportokat (500 – 5000 m2).
 • Natura 2000 területek felszínborítása: A Natura 2000 (összefüggő európai ökológiai hálózat, amely területének kijelölése az 1979-es Madárvédelmi Irányelv és az 1992-es Élőhelyvédelmi Irányelv alapján történt) az EU természetvédelmi- és biodiverzitás-politikájának központi eleme. A kiválasztott NATURA 2000 (N2K) területek felszínborítás térképezése azzal a céllal történt meg, hogy felmérésre kerüljön aktuális állapotuk, valamint időbeli fejlődésük. A területek vizsgálata a 2006-os és a 2012-es referencia évekre készült el, kiegészítve azok változás elemzésével. A térképezés egy 2 km-es puffer zónát is felölel a területek körül, amelyeken elvégeztek egy, a külső hatások és veszélyek feltárását célzó elemzést is. A vizsgálatok kiválasztott természetközeli és faj gazdag gyepterület típusokra, mint élőhelyekre fókuszáltak. A nómenklatúra a CLC, az UA és az RZ adatbázisokkal összeegyeztethető és 62 kategóriát tartalmaz (MMU 0,5ha; MMW 10m).

 

Letölthető adatbázisok

Az alább felsorolt adatbázisok Magyarország területére eső része nemzeti (EOV) vetületben (ESRI shape file formátumban vagy GeoTiff fájlban) ingyenesen letölthető.

 • Európai CORINE felszínborítás adatbázisok
  • CLC 2018 és CLC2012-2018 változások
  • CLC 2012 és CLC2006-2012 változások
  • CLC 2006 és CLC2000-2006 változások
  • CLC 2000 és CLC1990-2000 változások
  • CLC 1990
 • Nemzeti nagyfelbontású CORINE felszínborítás adatbázis (CLC50)
 • Nagyfelbontású felszínborítás rétegek
   • Mesterséges felszínek 2012 és 2015
   • Erdős területek 2012 és 2015
   • Gyepterületek 2015
   • Vízfelületek és vizenyős területek 2012 és 2015
 • Urban Atlas
   • Urban Atlas 2006
   • Urban Atlas 2012
 • Folyómenti területek (2012)
   • Felszínborítás és földhasználat térkép
   • Folyómenti területek lehatárolása (DRZP, DRZO, DRZA)
   • Zöld vonalas elemek
 • NATURA 2000 (N2K) területek felszínborítása
   • N2K 2006
   • N2K 2012

 

A letölthető ZIP fájlok az adatbázisok mellett kiegészítő információként tartalmazzák az adatbázisok magyar nyelvű metaadat fájljait (.xml), nómenklatúráit (.xlsx), jelmagyarázat fájljait (.lyr) és angol nyelvű specifikációit (.pdf).

A letölthető adatbázisok szabadon felhasználhatók, amennyiben a forrásra vonatkozó hivatkozást, a felelősségi nyilatkozatot valamint a Copernicus program, illetve az EU logóját feltüntetik:

© A letölthető adatbázisok az Európai Unió támogatásával készültek. Copyright Copernicus Program.

JOGI NYILATKOZAT: A Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Lechner Nonprofit Kft.) az adatbázisok közzétételét az EEA/IDM/R0/16/009/Hungary keretszerződés végrehajtásáról szóló 3436/R0-Copernicus/EEA.56947 szolgáltatási szerződés alapján, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) megbízásából végzi. A Lechner Nonprofit Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az adatok tartalmával és felhasználásával kapcsolatban.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség semmilyen felelősséget nem vállal az oldalon található információkkal kapcsolatban, és az információk nem feltétlenül tükrözik az EEA vagy az Európai Közösség más testületének illetve intézményének hivatalos véleményét.

 

TOVÁBB A LETÖLTÉSHEZ!