A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (Fttv.) 28.§ (1) bekezdése értelmében a földmérési és térképészeti munka végzése szakképzettséghez kötött tevékenység. A jogosultságot az érvényes földmérő igazolvány tanúsítja.

Az Fttv. 28.§ (3) bekezdése értelmében az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező földmérési és térképészeti munka minőségét érvényes földmérő igazolvánnyal és ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő tanúsítja, továbbá a 28.§ (4) bekezdése szerinti földmérési tevékenység végzéséhez - érvényes földmérő igazolványon felül - ingatlanrendező földmérő minősítés is szükséges.

1. Az a személy, aki először igényel ingatlanrendezői minősítést, a honlapunkról letölthető Adatlap az ingatlanrendező földmérő minősítés igényléséhez megnevezésű nyomtatvány kitöltésével nyújthatja be a kérelmét az alábbi dokumentumokkal együtt:

 • a)  a szakképesítés igazolását:
  • aa) a 19/2013. (III. 21.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés a), b) d) és f) pontjaiban meghatározott szakirányú felsőoktatási szakképzettséget igazoló oklevél másolatát,
  • ab)  a 19/2013. (III. 21.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés c) vagy e) pontjában szerzett szakképesítés esetén az oklevél és a leckekönyv másolatát,
 • b)  meghatározott szakmai gyakorlat igazolását,
 • c)  meghatározott megfelelő mennyiségű referencia munkák felsorolását,
 • d)   három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja, hogy a földmérési, térképészeti tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll és büntetlen előéletű,
 • e)  az igazgatási szolgáltatási díj [a 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelete 17. § (1) bekezdés szerint 5000 Ft] megfizetésének igazolását.

A kérelmet és mellékleteket a lakóhely szerinti (vármegyei) Kormányhivatalhoz kell benyújtani, amely megkéri a referencia munkák szerinti területileg illetékes földmérési szakfelügyelő ajánlását. Ezt követően a kérelmet továbbítja a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladatait ellátó Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz. A jelentkezőnek szakmai minősítő vizsgát kell tennie, amelyről a kérelem benyújtását követően kap értesítést. A vizsga témaköreit itt, a segédletet pedig itt érhetik el.

2. Az a személy, aki a minősítésének lejárata előtt kéri a meghosszabbítást, a honlapunkról letölthető Adatlap az ingatlanrendező földmérő minősítés meghosszabbításához, nyilvántartásba történő visszavezetéshez megnevezésű nyomtatvány kitöltésével nyújthatja be a kérelmét és az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:

 • a) szakirányú továbbképzéseken vagy konferenciákon (melyek aktuális nyilvántartása itt érhető el)  megszerzett 20 továbbképzési pont megszerzéséről szóló igazolásokat, melyek dátuma és a kérelem benyújtása között nem lehet több öt évnél,
 • b) erkölcsi bizonyítványt, mely igazolja, hogy a földmérési, térképészeti tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll és büntetlen előéletű,
 • c) az igazgatási szolgáltatási díj [a 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelete 17. § (1a) bekezdés szerint 5000 Ft] megfizetésének igazolását.

3. Amennyiben a földmérő ingatlanrendező földmérő minősítése 2020. június 18. előtt járt le és a lejárat napjáig nem kérte az ingatlanrendező minősítés meghosszabbítását, az 52/2014. (IV.29.) VM rendelet – akkor hatályos - 11.§ (4) bekezdése alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a minősítést a nyilvántartásból törölte.

Az a személy, aki a nyilvántartásból törlésre került, a törléstől számított két éven belül kérheti a nyilvántartásba történő visszavezetését. Az ilyen irányú kérelmét a honlapunkról letölthető Adatlap az ingatlanrendező földmérő minősítés meghosszabbításához, nyilvántartásba történő visszavezetéshez megnevezésű nyomtatvány kitöltésével nyújthatja be, az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 11.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. A nyilvántartásba történő visszavezetést követően – de a nyilvántartásból való törlésétől származó kettő éven belül – kérheti az ingatlanrendező földmérő minősítés érvényességének meghosszabbítását.

Az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 11.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint 2020. június 18-án vagy azt követően lejáró minősítéssel rendelkezők a kormányrendelet erejénél fogva inaktív státuszba kerülnek az érvényesség lejártát követő 2 éves időtartamig, mely státuszban nem végezhetnek olyan földmérési tevékenységet, amelyhez ingatlanrendezői földmérő minősítés megléte szükséges.

Az Fttv. – 2020. január 1. napjától hatályos – 28.§ (7a) bekezdése alapján az ingatlanrendező földmérő minősítés érvényessége meghosszabbításának együttes feltétele:

– a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált szakirányú továbbképzéseken, konferenciákon vagy a vármegyei kormányhivatalok földhivatali osztályai által szervezett szaktanfolyamon húsz továbbképzési pont megszerzése, és

– a felsőfokú szakirányú végzettség igazolása, vagy annak igazolása, hogy a kérelmező 2013. január 1. előtt rendelkezett ingatlanrendező földmérő minősítéssel.

A fenti jogszabályi rendelkezés megfelelő alkalmazásával a hatósági nyilvántartásból törölt földmérők kérhetik minősítésük közhiteles nyilvántartásba történő újbóli felvételét, azzal hogy a Fttv. 28.§ (7c) bekezdése alapján a 70. életévüket betöltött földmérőknek a jogosultságuk újbóli nyilvántartásba vételéhez nem szükséges a 20 továbbképzési pont igazolása.

Az újbóli nyilvántartásba vétel, illetve a meghosszabbítás jogszabályban megfogalmazott elengedhetetlen feltétele az érvényes földmérő igazolvány megléte.

Az újból nyilvántartásba vett ingatlanrendező földmérő minősítés öt éves időtartamra szóló érvényessége az erről rendelkező határozat aláírásának napján kezdődik.

4. Az igazgatási szolgáltatási díjat átutalással lehet befizetni. A 10032000-00332921-00000062 számlaszámra történő átutalás esetén a közlemény rovatban kérjük feltüntetni az "ingatlanrendező" megjegyzést, valamint a Kérelmező nevét.

5. Lehetőség van a régi típusú minősítő okiratok új típusú okiratra történő cseréjére (klikk ide).

A csere iránti kérelmet írásban kell benyújtani a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladat- és hatásköreinek gyakorlására kijelölt Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz, amelyhez csatolni kell a régi okirat másolatát és az 1500 Ft eljárási díj megfizetéséről szóló igazolást. Az új okirat postai úton kerül megküldésre.

6. Az elveszett, megrongálódott oklevél másolatának kiállítási díja [a 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelete 17. § (1) bekezdés szerint] 1500 Ft.

7. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. §  (8) bekezdése szerint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a földmérő igazolvánnyal, illetve az ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező személyekről bárki számára ingyenesen hozzáférhető nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tevékenység végzésére jogosult személy:

 • a) természetes személyazonosító adatait,
 • b) a földmérő igazolvány illetve a minősítés számát,
 • c) szakképzettségét,
 • d) telephelyét,
 • e) lakcímét,
 • f) elérhetőségeit,
 • g) a földmérő igazolvány, illetve a minősítés érvényességi idejét.

A nyilvántartásban szereplő személy a d)–f) pontban meghatározott adatainak a nyilvánosságra hozatalát az adatnyilvántartónál írásban megtilthatja.

Az aktuális ingatlanrendezői névjegyzék publikus változata itt érhető el.

Kapcsolattartók:

Albelné Gigler Mónika, Alaphálózati és Államhatárügyi Osztály
Borbély Katalin, Alaphálózati és Államhatárügyi Osztály

Telefon: +36 1 884 2589
E-mail: foldmero@lechnerkozpont.hu

8. Továbbképzés

A   továbbképzési pontok megszerzése szakirányú továbbképzéseken vagy konferenciákon lehetséges. A rendezvényeken előadások tartásáért az előadónak előadásonként plusz 2 továbbképzési pont jár, de továbbképzési pont adható többek között annak a földmérőnek is, aki szakkönyvet, tankönyvet, egyetemi jegyzetet vagy főiskolai oktatási anyagot, lektorált tudományos vagy szakmai kiadványban, földmérési, térinformatikai vagy kataszteri tematikájú szaklapban publikációt írt.

A továbbképzéseket és konferenciákat a szervezőnek akkreditáltatnia kell 52/2014. (IV.29.) VM rendelet 16. § szerint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél. Az akkreditált rendezvények aktuális nyilvántartása itt érhető el.

A kérelmeket, igénylőlapokat, okiratokat a Lechner Tudásközpont felé az alábbi módokon lehet benyújtani:

 • az e-papír szolgáltatáson keresztül (először címzettként a Lechner Tudásközpontot kell megjelölni, majd a témacsoportnál és az ügytípusnál a megfelelő ügyet kell kiválasztani),
 • postai úton a 1114 Budapest, Pf.: 566. címre,
 • személyesen a XIV. kerület Bosnyák tér 5. vagy a XI. kerület Budafoki út 59. (E/3 épület) szám alatt található ügyfélszolgálaton munkanapokon 8:30 és 12:30 között.